Akredytacje stałe na sezon 2017

Wystartował proces akredytacyjny na mecze Betard
Sparty Wrocław w PGE Ekstralidze w sezonie 2017. Akredytacje dla
przedstawicieli mediów (stałe i jednorazowe) będą udzielane przez Klub WTS
Sparta Wrocław wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego biura prasowego Klubu
www.accredito.com/wts-sparta-wroclaw. Tylko osoby
zarejestrowane w systemie i subskrybujące Biuro Prasowe WTS Sparty Wrocław będą
uprawnione do składania wniosków akredytacyjnych.

Proces akredytacyjny (akredytacje stałe) zakończy się 24 kwietnia o
godzinie 14.00.

Jednocześnie informujemy, że o akredytacje jednorazowe będzie można
występować  także za pośrednictwem elektronicznego biura prasowego Klubu
www.accredito.com/wts-sparta-wroclaw w oddzielnych procesach akredytacyjnych
rozpoczynających się nie wcześniej niż 6 dni przed datą meczu.  

Ewentualne dodatkowe pytania dotyczące akredytacji i pracy mediów prosimy
kierować na adres e-mail a.skubis@wts.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania akredytacji (pełną
treść publikujemy poniżej).

 

 

1. Akredytacje dla przedstawicieli mediów (stałe i jednorazowe) będą
udzielana przez Klub WTS Sparta Wrocław za pośrednictwem elektronicznego biura
prasowego klubu www.accredito.com/wts-sparta-wroclaw. Wyłącznie osoby
zarejestrowane w systemie i subskrybujące Biuro Prasowe WTS Sparty Wrocław będą
uprawnione do składania wniosków akredytacyjnych. Ilość miejsc jest
ograniczona.

2.  Osoba składająca wniosek musi
reprezentować redakcję (dziennik, czasopismo lub portal internetowy)
zarejestrowaną w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem
SN).

3. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie przedstawicielom mediów.
WTS Sparta Wrocław nie przyznaje akredytacji dla stowarzyszeń, klubów kibica,
związków sportowych, fundacji etc. 

4. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz
i jeden fotoreporter z danej redakcji.

5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.

6. Wszystkie podmioty ubiegające się o akredytacje są zobowiązane
do załączenia do wniosku akredytacyjnego linków do publikacji artykułów na
temat drużyny Betard Sparta Wrocław z sezonu 2016 (zapowiedzi meczów, relacje,
wywiady itp.). Pod pojęciem publikacje należy rozumieć materiały autorskie
dziennikarzy i fotoreporterów starających się o akredytację, a nie przedruki z
oficjalnej strony internetowej klubu lub gazet. 

7. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być
ubezpieczone od NNW. Przy pobraniu akredytacji należy przedstawić ważną polisę
ubezpieczeniową. W przypadku braku polisy Klub może nie wydać akredytacji co
wnioskodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje. 

8. Proces akredytacyjny o akredytacje stałe na sezon 2017 PGE
Ekstraligi (runda zasadnicza) będzie prowadzony w dniach 18.04.2017 –
24.04.2017.

9. Proces akredytacyjny o akredytacje jednorazowe na sezon 2017
PGE Ekstraligi (runda zasadnicza) będzie prowadzony oddzielnie przed każdym
mecze drużyny Betard Sparty Wrocław. Wnioski dotyczące akredytacji
jednorazowych będą przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed datą meczu (w przypadku
meczu rozgrywanego w niedzielę ostatnim dniem składania wniosków jest
czwartek).

10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

11. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji stałych
zostaną przesłane droga elektroniczną (adres e-mail) najpóźniej 48 godziny po
zakończeniu procesu akredytacyjnego.

12. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji
jednorazowych będą przesyłane drogą elektroniczną (adres e-mail) najpóźniej 24
godziny przed zawodami.

13. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania
w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z
nazwami ich sponsorów tytularnych – Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi „PGE
Ekstraliga” a nazwa drużyny to „Betard Sparta Wrocław”, w przypadku zmiany
nazwy rozgrywek lub drużyny w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje
się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek lub drużyny. 

14. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez
podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 13. 

15. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek
konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do
wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach
dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek
akredytacyjny. 

16. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm
bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w
rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganego stroju i oznaczeń). 

17. Akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym
się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym
będzie odpłatna. Warunkiem otrzymania akredytacji będzie uiszczenie najpóźniej
w momencie odbioru akredytacji opłaty w wysokości 1.000 zł netto/sezon. 

18. Stacje radiowe planujące przeprowadzenie relacji z zawodów
zobowiązane są do uiszczenia z góry opłaty w wysokości 2.000 zł netto za każdą
relację w sezonie na wskazane przez klub konto. W celu uzgodnienia zasad
przeprowadzania relacji z zawodów należy skontaktować się z Klubem (adres
mailowy sekretariat@wts.pl) nie później niż 5 dni przed datą zawodów. 

19. Akredytacja może być niewydana, wstrzymana lub cofnięta przez
Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.

20. Dziennikarzom oraz fotoreporterom, których wnioski o bezpłatną
akredytację zostaną rozpatrzone negatywnie, przysługuje prawo do zakupu
akredytacji w cenie 1.000 zł netto/sezon. Ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji
płatnej podejmuje Klub.

21. Złamanie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z
odebraniem akredytacji. 

22. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie
sezonu 2017. 

23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Klub. 

Potwierdzam prawidłowość podanych danych oraz przyjmuję do wiadomości
i akceptuję zasady przyznania akredytacji oraz zobowiązuję się do ich
respektowania i  wykonywania. 

Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Klub
i podmioty upoważnione przez Klub jako administratora tych danych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przyjmuję do
wiadomości, że mam prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.