Regulamin przyznawania akredytacji dla przedstawicieli mediów na mecze organizowane przez Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. (dalej jako WTS) w sezonie 2024

 1. Akredytacje dla przedstawicieli mediów (stałe i jednorazowe) będą udzielana przez Klub WTS za pośrednictwem elektronicznego biura prasowego klubu accredito.com/wts-sparta-wroclaw. Wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie i subskrybujące Biuro Prasowe WTS będą uprawnione do składania wniosków akredytacyjnych. Ilość akredytacji jest ograniczona.
 1. Osoba składająca wniosek musi reprezentować redakcję (dziennik, czasopismo lub portal internetowy) zarejestrowaną w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN.
 1. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie przedstawicielom mediów. WTS nie przyznaje akredytacji dla stowarzyszeń, klubów kibica, związków sportowych, fundacji etc.
 1. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i jeden fotoreporter z danej redakcji.
 1. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
 1. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja FOTO muszą być ubezpieczone od NNW. Przy odbiorze akredytacji fotoreporterzy muszą przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. W przypadku braku polisy WTS może nie wydać akredytacji.
 1. Proces akredytacyjny o akredytacje stałe na sezon 2024 PGE Ekstraligi będzie prowadzony przed rozpoczęciem sezonu – zgodnie z informacją opublikowaną za pośrednictwem elektronicznego biura prasowego klubu accredito.com/wts-sparta-wroclaw .
 1. Proces akredytacyjny o akredytacje jednorazowe na sezon 2024 PGE Ekstraligi (runda zasadnicza) będzie prowadzony oddzielnie przed każdym meczem. Wnioski dotyczące akredytacji jednorazowych będą przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed datą meczu – w przypadku meczu rozgrywanego w niedzielę ostatnim dniem składania wniosków jest czwartek (do godziny 11.00); w przypadku meczu rozgrywanego w piątek ostatnim dniem składania wniosków jest wtorek (do godziny 11.00).
 1. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji stałych i jednorazowych będą przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego biura prasowego klubu accredito.com/wts-sparta-wroclaw najpóźniej 24 godziny przed zawodami.
 1. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych. Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi „PGE Ekstraliga”, a nazwa drużyny to „Betard Sparta Wrocław”. W przypadku zmiany nazwy rozgrywek lub drużyny w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek lub drużyny. Aktualne logotypy wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach i logotyp PGE Ekstraligi dostępną są na https://speedwayekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/mediow/.
 1. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 11.
 1. Akredytacja FOTO udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
 1. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganego stroju i oznaczeń).
 1. Akredytacja FOTO udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym może być odpłatna. W takim przypadku warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala WTS w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą. Wydanie akredytacji nastąpi po uiszczeniu opłaty przez wnioskodawcę.
 1. Stacje radiowe planujące przeprowadzenie relacji z zawodów zobowiązane są do uiszczenia z góry opłaty w wysokości 2.500 zł netto za każdą relację w sezonie na wskazane przez klub konto. W celu uzgodnienia zasad przeprowadzania relacji z zawodów należy skontaktować się z WTS (adresy mailowe: sekretariat@wts.pl; media@wts.pl) nie później niż 5 dni przed datą zawodów.
 1. Odebranie akredytacji jest równoznaczne z podporządkowaniem się Regulaminom FIM, PZM i Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. oraz niniejszemu Regulaminowi.
 1. Akredytacja może być niewydana, wstrzymana lub cofnięta przez WTS w każdym czasie bez podania przyczyny.
 1. Złamanie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z odebraniem akredytacji.

WTS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w trakcie sezonu 2024 z uwagi na szczególne okoliczności i/lub obowiązujące przepisy nadrzędne.