Regulamin przyznawania akredytacji na mecze drużyny Betard Sparty Wrocław w sezonie 2020 PGE Ekstraligi

 1. Akredytacje dla przedstawicieli mediów (stałe i jednorazowe) będą udzielana przez Klub WTS Sparta za pośrednictwem elektronicznego biura prasowego klubu accredito.com/wts-sparta-wroclaw. Wyłącznie osoby zarejestrowane w systemie i subskrybujące Biuro Prasowe WTS Sparty Wrocław będą uprawnione do składania wniosków akredytacyjnych. Ilość akredytacji jest ograniczona.
 2. Osoba składająca wniosek musi reprezentować redakcję (dziennik, czasopismo lub portal internetowy) zarejestrowaną w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).
 3. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie przedstawicielom mediów. WTS Sparta Wrocław nie przyznaje akredytacji dla stowarzyszeń, klubów kibica, związków sportowych, fundacji etc.
 4. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i jeden fotoreporter z danej redakcji.
 5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
 6. Wszystkie podmioty ubiegające się o akredytacje stałe są zobowiązane do załączenia do wniosku akredytacyjnego linków do publikacji artykułów na temat drużyny Betard Sparta Wrocław z sezonów 2018 i 2019 (zapowiedzi meczów, relacje, wywiady itp.) i wcześniejszych, a w przypadku akredytacji jednorazowych także z sezonu 2020. Pod pojęciem publikacje należy rozumieć materiały autorskie dziennikarzy i fotoreporterów reprezentujących daną redakcję i starających się o akredytację.
 7. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja FOTO muszą być ubezpieczone od NNW. Przy odbiorze akredytacji na mecze Betard Sparty Wrocław fotoreporterzy muszą przedstawić ważną polisę ubezpieczeniową. W przypadku braku polisy Klub może nie wydać akredytacji.
 8. Proces akredytacyjny o akredytacje stałe na sezon 2020 PGE Ekstraligi (runda zasadnicza) będzie prowadzony w dniach 04.03.2020 – 14.03.2020.
 9. Proces akredytacyjny o akredytacje jednorazowe na sezon 2020 PGE Ekstraligi (runda zasadnicza) będzie prowadzony oddzielnie przed każdym meczem drużyny Betard Sparty Wrocław. Wnioski dotyczące akredytacji jednorazowych będą przyjmowane najpóźniej na 3 dni przed datą meczu – w przypadku meczu rozgrywanego w niedzielę ostatnim dniem składania wniosków jest czwartek (do godziny 11.00) ; w przypadku meczu rozgrywanego w piątek ostatnim dniem składania wniosków jest wtorek (do godziny 11.00).
 10. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 11. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji stałych zostaną przesłane droga elektroniczną (adres e-mail podany we wniosku) najpóźniej 96 godzin po zakończeniu procesu akredytacyjnego.
 12. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji jednorazowych będą przesyłane drogą elektroniczną (adres e-mail) najpóźniej 24 godziny przed zawodami.
 13. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych – Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi „PGE Ekstraliga” a nazwa drużyny to „Betard Sparta Wrocław”. W przypadku zmiany nazwy rozgrywek lub drużyny w trakcie sezonu posiadacz akredytacji zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek lub drużyny. Aktualne logotypy wszystkich drużyn uczestniczących w rozgrywkach i logotyp PGE Ekstraligi dostępną są na https://speedwayekstraliga.pl/spolka-ekstraliga/mediow/.
 14. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 13.
 15. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny.
 16. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganego stroju i oznaczeń).
 17. Akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna. Warunkiem otrzymania akredytacji będzie uiszczenie najpóźniej w momencie odbioru akredytacji opłaty w wysokości 1.000 zł netto/sezon.
 18. Stacje radiowe planujące przeprowadzenie relacji z zawodów zobowiązane są do uiszczenia z góry opłaty w wysokości 2.500 zł netto za każdą relację w sezonie na wskazane przez klub konto. W celu uzgodnienia zasad przeprowadzania relacji z zawodów należy skontaktować się z Klubem (adres mailowy sekretariat@wts.pl) nie później niż 5 dni przed datą zawodów.
 19. Akredytacja może być niewydana, wstrzymana lub cofnięta przez Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.
 20. Dziennikarzom oraz fotoreporterom, których wnioski o bezpłatną akredytację zostaną rozpatrzone negatywnie, przysługuje prawo do zakupu akredytacji w cenie 1.000 zł netto/sezon. Ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji płatnej podejmuje Klub.
 21. Złamanie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z odebraniem akredytacji.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie sezonu 2020.

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Klub.