Regulamin Konkursu „Razem na mecz”

> 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Razem na mecz” (dalej zwany Konkursem) jest Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A., z siedzibą przy Al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
 2. Celem Konkursu jest wybranie 5 zwycięzców spośród wszystkich uczestników, którzy otrzymają album pamiątkowy z sezonu 2021 pt. „Droga do Mistrzostwa”, ufundowany przez firmę Betard Sp. z o.o..
 3. Konkurs trwa od 10 maja do 13 maja br., zgodnie z określonymi terminami i zasadami opisanymi w regulaminie.

> 2 Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.
 2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Wysłane materiały konkursowe nie mogą zawierać wulgaryzmów ani obraźliwych treści.

> 3 Zadania konkursowe

 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie na Instagramie w formie 24-godzinnej relacji lub posta filmiku zachęcającego do przyjścia na stadion i kibicowania podczas meczu z ebut.pl Stalą Gorzów.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do oznaczenia w swojej relacji ze zdjęciem oficjalnego profilu klubu @wtssparta.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do obserwowania oficjalnego konta klubowego na Instagramie – instagram.com/wtssparta.

> 4 Terminarz

 1. Konkurs odbywa się w terminie: 10 maja do 13 maja br., do godziny 23:59.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja br. na klubowym Instagramie w formie 24-godzinnej relacji poprzez oznaczenie zwycięzców.

> 5 Wybór zwycięzców

 1. Wybór 5 zwycięzców nastąpi spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymogi dotyczące zadań konkursowych.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 15 maja br. na klubowym Instagramie w formie 24-godzinnej relacji poprzez oznaczenie zwycięzców, z zachowaniem transparentności i uniknięciem podejrzeń o nieuczciwość.

> 6 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest 5 albumów pamiątkowych z sezonu 2021 pt. „Droga do Mistrzostwa”, ufundowanych przez firmę Betard Sp. z o.o..
 2. Nagroda zostanie przekazana 5 osobom, z których każda album pamiątkowy z sezonu 2021 pt. „Droga do Mistrzostwa”, ufundowany Betard Sp. z o.o..

> 7 Kontakt ze zwycięzcami

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez oznaczenie profilu konta, z którego opublikowane zostały materiały konkursowe na klubowym Instagramie w formie 24-godzinnej relacji oraz poprzez kontakt w wiadomość prywatnej.
 2. Odbiór nagrody zostanie ustalony indywidualnie z każdym ze zwycięzców.

> 8 Wymogi dla zwycięzców

 1. Zwycięzcy zobowiązani są do opublikowania zdjęcia nagrody na swoim profilu w formie 24-godzinnej relacji na Instagramie i oznaczenia oficjalnego profilu klubu (@wtssparta) w ciągu 48 godzin od odebrania nagrody.

> 9 Koszty

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne, a wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie pokrywa Organizator.

> 10 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, z ważnych przyczyn bez konieczności ich podania.
 2. Udział w Konkursie oznacza dobrowolne zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika.
 3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą przez Organizatora.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i dostępny jest na stronie internetowej klubu www.wts.pl.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2024 roku.