Regulamin konkursu “Wygraj tablet za udostępnienie”

Regulamin
konkursu „Wygraj tablet za udostępnienie”

§1.
Zasady ogólne

 1. Organizatorem
  Konkursu jest właściciel Fanpage’a. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej
  wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
 2. Dane
  firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: Wrocławskie Towarzystwo
  Sportowe S.A. al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
 3. Fundatorem
  nagród jest: SALON NC+ C.H. ALEJA BIELANY
  ul. CZEKOLADOWA 7-9, Wrocław, 55-040
 4. Konkurs
  nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani
  współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być
  wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu
  dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 5. Dane
  mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

§2. Słownik pojęć

 1. Użytkownik
  – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zgodziła się
  na dostęp do swoich danych osobowych.
 2. Znajomy
  – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony jako „Znajomy”

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs
  rozpoczyna się w dniu: 03.08.2017
 2. Warunkiem
  udziału w konkursie jest udostępnienie posta konkursowego umieszczonego na
  stronie facebook.com/wtssparta
 3. Nagrodą
  w konkursie jest tablet firmy Manta.
 4. Konkurs
  trwa do 04.08.2017
 5. Warunkiem
  odbioru nagrody jest okazanie ważnego dowodu tożsamości na nazwisko identyczne
  z tym podanym w portalu Facebook.
 6. Nagrodę
  otrzymuje osoba, której nazwisko zostanie wylosowane podczas meczu żużlowego
  04.08.2017
 7. Voucher
  należy wykorzystać w terminie do dnia 31 sierpnia 2017.

§4. Postanowienia końcowe i informacje
techniczne.

 1. Konkurs
  nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
  zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z
  późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach
  wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs
  prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs
  ma charakter ogólnopolski.
 4. Z
  udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i
  pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy
  organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności
  pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także
  członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo)
  wyżej wymienionych osób.
 5. Organizator
  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub
  graficznych które zostały umieszczone na fanpage’u przez Użytkownika.
 6. Organizator
  nie archiwizuje i nie administruje plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi
  wprowadzanymi przez Użytkowników.
 7. Organizator
  konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które są sprzeczne z
  treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi
  obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych,
  wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię,
  nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści
  (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane. Organizator
  konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do
  konkursu.
 8. Użytkownik
  oraz Organizator oświadczają, że treści umieszczone w związku z organizowanym
  konkursem nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich
  praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz.
  631 ze zm.).
 9. Użytkownik
  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku,
  gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób
  trzecich.
 10. Konkurs nie może zawierać treści
  przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących
  alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany i
  zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo
  do zmiany zmian zasad konkursu, po wcześniejszym poinformowaniu na profilu
  fanpage firmy.