Obradowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WTS S.A.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wrocławskiego Towarzystwa
Sportowego S.A. Pani Krystyna Kloc podtrzymała wcześniej podjętą i
przekazaną Radzie Nadzorczej decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa
Zarządu Klubu.

Rada Nadzorcza uszanowała tą decyzję i przyjęła ją.
Jednocześnie akcjonariusze WTS S.A. podziękowali Pani Krystynie Kloc za
profesjonalne zarządzanie Klubem przez 11 lat. Dotychczasowa Prezes
będzie nadal ściśle związana z Wrocławskim Towarzystwem Sportowym S.A.
jako jej członek Rady Nadzorczej.

Nowym Prezesem Zarządu WTS S.A. został Pan Andrzej Rusko.