Akredytacje

WTS Sparta Wrocław rozpoczął przyjmowanie wniosków o akredytację prasową oraz foto na sezon 2012.

Podania o akredytacje należy składać wyłącznie na formularzu zamieszczonym poniżej oraz w zakładce klub/media zgodnie z regulaminem zawartym w formularzu.

Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone w innej formie oraz po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie akredytacyjnym.

Wnioski o akredytacje stałe należy przesyłać e-mailem na adres sekretariat@wts.pl.

Wnioski o akredytacje jednorazowe należy przesyłać e-mailem na adres sekretariat@wts.pl lub faksem na numer 71/ 348 40 88 w. 20.

Przed złożeniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania akredytacji na mecze Drużyny Betard Sparta Wrocław w sezonie 2012 oraz Regulaminem
Organizacyjnym Drużynowych Mistrzostw Polski, zwłaszcza z punktami dotyczącymi zmian w pracy dziennikarzy i fotoreporterów.

Regulamin Organizacyjny DMP dostępny jest na stronie Enea Ekstraligi – www.speedwayekstraliga.pl/regulaminy.php.

 

Wnioski o akredytacje stałe przyjmowane będą do 25 marca 2012 roku.

Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej na trzy dni przed meczem (w przypadku niedzielnego meczu będzie to czwartek).

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI NA MECZE DRUŻYNY BETARD SPARTA WROCŁAW NA STADIONIE OLIMPIJSKIM WE WROCŁAWIU

 

 1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy
  musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN).
 2. Akredytacje będą przyznawane wyłącznie mediom. WTS S.A. nie przyznaje akredytacji dla stowarzyszeń, klubów kibica, związków sportowych, fundacji etc.
 3. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i jeden fotoreporter z danej redakcji,
 4. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.
 5. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę uprawnioną (Redaktor Naczelny lub szef Działu Sportowego) do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku
  dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu).
 6. Portale internetowe są zobowiązane do załączenia do wniosku akredytacyjnego linków do publikacji na temat drużyny Betard Sparta Wrocław z sezonu 2011 (zapowiedzi meczów, relacje,
  wywiady itp.) oraz z okresu przygotowawczego do sezonu 2012. Pod pojęciem publikacje należy rozumieć materiały autorskie dziennikarzy i fotoreporterów
  starających się o akredytację, a nie przedruki z oficjalnej strony internetowej klubu lub gazet. Brak wyżej wspomnianych linków będzie równoznaczny z przesłaniem
  niekompletnego wniosku.   
 7. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW,
 8. Wnioski o akredytację stałą należy składać w dniach 12.03.2012-25.03.2012 roku wraz ze zdjęciem starającego się o akredytację dziennikarza lub
  fotoreportera na adres sekretariat@wts.pl.
 9. Wnioski o akredytację jednorazową należy składać najpóźniej na 3 dni przed meczem (w przypadku meczu rozgrywanego w niedzielę ostatnim dniem składania wniosków jest
  czwartek) na adres sekretariat@wts.pl lub na numer faksu: 71/ 348 40 88 w.20.
 10. Wnioski złożone po wymienionych w punktach 8 i 9 terminach oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 11. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji stałych zostaną przesłane na podany we wniosku adres e-mail do dnia 10.04.2012 roku.
 12. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji jednorazowych będą przesyłane na podany we wniosku adres e-mail najpóźniej 24 godziny przed zawodami.  
 13. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów o DMP pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów
  tytularnych – Uwaga: pełna nazwa rozgrywek brzmi ENEA Ekstraliga, w przypadku zmiany nazwy rozgrywek w trakcie sezonu posiadacz akredytacji
  zobowiązuje się do używania aktualnej, zmienionej nazwy rozgrywek.
 14. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonywania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 13.
 15. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach
  informacyjnych wyłącznie na łamach dziennika, czasopisma lub portalu internetowego, którego dotyczy wniosek akredytacyjny,
 16. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach o DMP (w tym w zakresie wymaganego
  stroju i oznaczeń).
 17. Akredytacja foto udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna. Warunkiem
  otrzymania akredytacji będzie uiszczenie najpóźniej w momencie odbioru akredytacji opłaty w wysokości 1.000 zł netto/sezon. 
 18. Stacje radiowe planujące przeprowadzenie relacji z zawodów zobowiązane są do uiszczenia z góry opłaty w wysokości 2.000 zł netto na wskazane przez klub konto.
 19. Akredytacja może być niewydana lub cofnięta przez wydający Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.
 20. WTS S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
 21. Dziennikarzom oraz fotoreporterom, których wnioski o akredytację zostaną rozpatrzone negatywnie, przysługuje prawo do zakupu akredytacji w cenie 1.000 zł netto/sezon. 
 22. Złamanie niniejszego regulaminu będzie równoznaczne z odebraniem akredytacji.
 23. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w trakcie sezonu 2012.
 24. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczne decyzje podejmuje Klub.

 

Wniosek o akredytację

Regulamin przyznawania akredytacji na mecze drużyny Betard Sparta Wrocław na Stadionie Olimpijskim w sezonie 2012